Чаму янка брыль назвау свой твор сирочы хлеб? як бы вы сфармулявали асноуную думку и идэю твора?

Реклама
Алина2423

Ответы и объяснения

Алина2423
Grandera
Grandera

Главный герой произведения Даник, был сиротой, потому что его отец погиб на войне с панами. Поэтому произведение так названо.

3.8
12 оценок
12 оценок
Оцени!
Оцени!
missbartra
Лови)
missbartra
Вот что-то нашла
У Даніка Мальца было много мянушак.Ён за мянушкі не крыудзіуся.Толькі за мянушку жабрак ён вельмі крыудзіся.Ён хадзіу у польску школу,добра знау польску мову,але не забывау пра родную мову.Роднай мове яго навучыу Мікола.Ён вельмі не любіу паноу.Яму больш спадабаліся бедныя.Аднойчы ён нават купіу абаранкі і раздау іх толькі бедным аднакласнікам,а дзецям паноу не дау.Ён вельмі любіу сваю настауніцу.Ён вельмі жадау,каб яна была яго маці.Ён не давучыуся у школе,бо яго выгналі